Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.


1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Drukarnia Dekoracji Marta Knap (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wawelska 108, 64-920 Piła); NIP: 764 232 53 68; adres poczty elektronicznej: marta.knap@onet.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.2 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 

2. Cel i zakres zbierania danych.


2.1 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
- wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.


2.2 W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
- DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


2.3 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).


2.4 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

3. Podstawa przetwarzania danych.


3.1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.


3.2 Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy m.in.:
- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy - jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.


3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

 

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


4.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


4.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
- uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

 

5. Cookies


5.1 Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności
podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
- Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
- Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
- Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

6. Postanowienia końcowe.


6.1 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.


6.2 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


6.3 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.